Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 4 sierpnia 2021 r. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK”. W wyborze nowych władz Klubu przeprowadzanych co 2 lata ( wyjątek stanowi rok 2021, w którym ze względu na panującą sytuacją epidemiologiczną SARS-Cov 2 oraz podjętą Uchwałą Zarządu – przedłużona została kadencja organów SKP „STRAŻAK”) uczestniczyło 22 spośród  93 zrzeszanych członków przez Stowarzyszenie oraz zaproszeni goście. Wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze obowiązującym Statutem oraz przyjętym programem obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego prowadzone pod przewodnictwem Prezesa Krzysztofa Filipa. W skład Zarządu ukonstytuowanych władz Klubu SKP „STRAŻAK” weszli: Krzysztof FILIP – Prezes, Daniel DRYNIAK – I Wiceprezes, Dariusz HOMA – II Wiceprezes,  Michał LECH – Skarbnik,  Marek RUSNARCZYK – Sekretarz,  Mariusz WÓJCICKI – Członek, Grzegorz WÓJCICKI – Członek, Tomasz SZYMAŃSKI – Członek, Mateusz TELESZ – Członek, natomiast skład Komisji Rewizyjnej Klubu przedstawiał się następująco: Jarosław LULA – Przewodniczący, Ireneusz STAFIEJ – Sekretarz, Tomasz BUDA – Członek. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SKP „STRAŻAK” zaszczycili swoją obecnością Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej BABIEC, należący do członków Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK”.


Po ukonstytuowaniu nowo wybranych Władz Klubu głos zabrał Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej BABIEC, który serdecznie podziękował ustępującym członkom Zarządu Klubu za dotychczasową zrealizowaną współpracę, osobiste zaangażowanie w aktywność i rozwoju Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK” a dla nowo wybranych Władz Klubu życzył owocnej działalności przynoszącej wspaniałe rezultaty. Ważnym punktem Walnego Zebrania było również zgłoszenie przez bryg. Dariusza HOMĘ – Wiceprezesa SKP „STRAŻAK” wniosku o uhonorowanie zasłużonych członków Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK” – nadanie tytułu Członka Honorowego dla Marka ZIOBRY, Roberta LEBIODY i Bogdana ZIEMBY co zostało zaaprobowane przez Walne Zebranie Członków podjęciem stosownej uchwały.

skpstraz Autor